ขอแสดงความยินดี #งานประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปทุมวัน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอบติดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายฐปนวรรธน์  เจียมศิรินักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอบติดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (บัญชีสำรอง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูริณัฐ  พลอยมา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอบติดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (บัญชีสำรอง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงสิริวิมล  เครือวัล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอบติดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (บัญชีสำรอง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนิชาภัทร  ศิระศุภนิมิต นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอบติดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (บัญชีสำรอง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงทัชชกร  คล่ำคง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอบติดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  (บัญชีสำรอง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพรภวิษย์  เอี่ยมละมัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอบติดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน EIS (English Integrated Sutdies)  (บัญชีสำรอง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ฐิติวัสส์  ทวีเกื้อกูลกิจ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สอบติดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียนศิลป์สร้างสรรค์  (บัญชีสำรอง) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ นายรชต  เครือวัลย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรทิปต์  สอนเสือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพงศ์พัฒน์  เพิ่มเพ็ง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชาติวุฒิ  ถ้วยอิ่ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ นายอรรณนพ  กันธิยะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ นายภูริพรรธน์  อินต๊ะวงศ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีรภัทร  ภุมมา  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ นายศิวกรณ์  ยาหมอก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ นายกันต์ดนัย  ใจแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฎฐธิดา  มั่นเขตวิทย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริพร  ปานเกิด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชญาดา  โสภณหิรัญรักษ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรรณิกา  เตสุข นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก#งานประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอรสุภา  ทานา  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สาขาวิชาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ นายธนภัทร  รัตนกฤษฎาธาร  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรวรรณ  วุฒิชาติ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

คณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย จังหวัดตาก ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกฤตพร  หลอมทอง  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ได้ผ่านการคัดเลือก โควตาเรียนดี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคตาก จังหวัดตาก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *