St.Francis Xavier Mathanothai School ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.mathanothai.ac.th Fri, 16 Feb 2024 10:48:55 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง>>เด็กหญิงมนตกานต์ นิลปั่น http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=86 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1664593065.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
เด็กหญิงมนตกานต์   นิลปั่น
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านภาษาไทย
จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    
ประ 1664593065 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง >>>>เด็กหญิงปรมินนัดดา กาวิชา http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=85 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1664592872.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
เด็กหญิงปรมินนัดดา   กาวิชา
เป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในความสามารถด้านภาษาไทย
จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    
ปร 1664592872 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง >>>> เด็กชายปรานต์ธัช พันธ์พืช ชั้น ป.3/1 http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=84 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1664592141.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
เด็กชายปรานต์ธัช  พันธ์พืช ชั้น ป.3/1
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  การแข่งขันกีฬาเทควันโดประจำปี 2565
ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น E  น้ำหนักเกิน 31- 35 กก.  จังหวัดพิษณุโลก 1664592141 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง >>>>เด็กหญิงต้องลักษณ์ พุ่มสนธิ์ ชั้น ป.3/6 http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=83 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1664591752.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
เด็กหญิงต้องลักษณ์  พุ่มสนธิ์ ชั้น ป.3/6
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ รูบิค ระดับชั้นประถมศึกษา

1664591752
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 1.เด็กหญิงณัฐณิชา ใจนิ่ม 2.เด็กหญิงปวริศา บูรณะถาวร 3. เด็กหญิงนาดา พลชัย http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=82 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1664591499.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
 

1664591499
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง>>เด็กหญิงเอมวรา คงมีผล ชั้น ป.5/4 http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=81 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1664591071.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
เด็กหญิงเอมวรา    คงมีผล    ชั้น ป.5/4
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษา

1664591071
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 1.เด็กชายปกรณ์ จันทร์เอี่ยม 2.เด็กหญิงขวัญแก้ว เรทณู 3.เด็กหญิงแก้วขวัญ เรทณู http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=80 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1664590354.jpg

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

- เด็กชายปกรณ์          จันทร์เอี่ยม     ชั้น ม.3/1
- เด็กหญิงขวัญแก้ว     เรทณู     &a 1664590354 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพัฒนพล อ่อนพรม และเด็กชายอภิสิษฐ์ ศรีนาคมงคล http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=68 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1616724360.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพัฒนพล  อ่อนพรม และเด็กชายอภิสิษฐ์  ศรีนาคมงคล

1616724360
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐนก จรัญบกแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=60 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1616085972.jpg

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐนก จรัญบกแก้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

1616085972
เครื่องแบบนักเรียนหญิง (ผ้าไทย) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 http://www.mathanothai.ac.th/?name=news&file=readnews&id=37 http://www.mathanothai.ac.th/http://www.mathanothai.ac.th/icon/news_1591458340.jpg

เครื่องแบบนักเรียนหญิง (ผ้าไทย) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

1591458340